Học Hán Nôm cơ sở

Học Hán Nôm cơ sở

Những vấn đề cơ bản về ngôn ngữ và văn tự Hán - Nôm

  • Start: 01 January, 2017
  • Course Duration: 3 Month
  • Total Credits: 150
  • Seats Available: 200
  • Total Classes : 100
  • Lecturer: 03
  • Class: Sunday - Monday
  • Class Time: 10 am - 11.00 am

Các bài học trong khóa học này

Điểm đánh giá: